Algemene voorwaarden

Bij EYE-C houden we van eenvoud, daarom hebben we korte en duidelijke voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op elke overeenkomst met EYE-C. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als deze nadrukkelijk schriftelijk of via mail zijn overeengekomen.
Heb je vragen over deze voorwaarden? Doe een mailtje naar info@eye-c-webdesign.be.

1. Wie is wie?

Wanneer je in deze voorwaarden “de klant” of “je”, “jou”, “jouw” leest, bedoelen we daarmee jou als opdrachtgever die met EYE-C een overeenkomst aangaat.
Lees je “EYE-C”, of “we”, “onze”, dan bedoelen we EYE-C, gevestigd op de Grotstraat 39 b 1, 3690 Zutendaal.
Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.

2. Offertes.

2.1.​ Een offerte is vrijblijvend en verplicht je tot niets.

2.2.​ De offerte is een document met daarop duidelijk de titel “offerte”.
Offertes worden elektronisch verstuurd. Deze zijn evenwaardig aan de papieren versie. In dit document staan minimaal de eenmalige en/of jaarlijkse kosten voor de opdracht.
Indien je akkoord gaat met de offerte wordt deze offerte een bindende overeenkomst tussen EYE-C en de klant.

2.3. Een offerte blijft geldig tot 30 dagen na de datum vermeld op de offerte.

2.4. P​rijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de opdracht.
We zullen jou daar altijd zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

2.5.​ Wanneer in de offerte een datum voor oplevering is gegeven, geldt deze datum als indicatietermijn.
Indien er omstandigheden voordoen waardoor we redelijkerwijs deze opleverdatum niet kunnen halen, kan je hiervoor geen geldboete opleggen.
Wanneer we de opgegeven opleverdatum niet kunnen halen informeren we je daar zo spoedig mogelijk over.

3. Aanvaarding van de opdracht.

3.1.​ Je dient de offerte schriftelijk of via een bevestigende mail te aanvaarden.
Wanneer dit is gebeurd wordt de offerte als geaccepteerd beschouwd en verandert de status van offerte naar opdracht die uitgevoerd wordt door ons in opdracht van de klant.

3.2.​ We mogen de opdracht op elk moment kosteloos beëindigen als er nieuwe elementen beschikbaar komen die (verdere) uitvoering van de overeengekomen opdracht redelijkerwijs onaanvaardbaar maken.

3.3. N​a acceptatie mag de opdracht alleen met instemming van EYE-C worden gewijzigd.

4. Uitvoering van de opdracht.

4.1.​ Allereerst maken we een voorontwerp op basis van een gesprek/gesprekken of mail(s) met de klant.
Wordt dit voorontwerp goedgekeurd, via mail of brief, dan verandert de status van offerte naar een effectieve opdracht, door de klant aan ons gegeven.
Hierbij wordt 30% van het totaalbedrag van de op te leveren website als voorschot betaald door de klant.
EYE-C begint niet aan de opdracht zolang het voorschot niet is betaald.

4.2. V​oor een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht moet je ervoor zorgen dat we alle benodigde gegevens ontvangen, waarvan we aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan je redelijkerwijs begrijpt dat deze noodzakelijk zijn om de opdracht uit te kunnen voeren. 
Wanneer deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd mogen we de opdracht uitstellen.

4.3. Je gebruikt de door ons verstrekte dienstverlening alleen voor het overeengekomen doel.
Voorbeelden van ongeautoriseerd gebruik is het hergebruiken of doorverkopen van onze code voor andere doeleinden.

4.4.​ Wij zijn en blijven de rechtmatige eigenaar van het auteursrecht van alle zelf gecreëerde code die is toegepast bij jouw opdracht.

4.5. Zowel wij als jij zullen informatie die versterkt zijn voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie als vertrouwelijk wordt aangeduid, of wanneer degene die de informatie ontvangt weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

5. Betalingsvoorwaarden.

5.1. Alle tarieven medegedeeld door EYE-C betreffen tarieven inclusief BTW.

5.2. Tarieven medegedeeld door EYE-C in het kader van offertes zijn steeds vrijblijvend.
Een offerte vanwege EYE-C is 30 dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Offertes en facturen worden electronisch verstuurd. Deze zijn evenwaardig aan de papieren versie.
Een volledige uitleg kan u vinden op http://www.efactuur.belgium.be/wetgeving.

Een offerte wordt voor akkoord verklaard zodra de klant dit vermeldt in een mail.
 Ook een gehandtekende en ingescande versie van de offerte is evenwaardig.

5.3. Facturen zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. Indien geen vervaldag wordt vermeld, zijn facturen betaalbaar 10 dagen na de factuurdatum.

5.4. Ingeval van laattijdige of niet-betaling door de klant, is een forfaitaire schadevergoeding van 12 % van factuurbedrag verschuldigd met een minimum van € 50,00. Bovendien zijn van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling nalatigheidsinteresten gelijk aan hoogst mogelijk interest zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd.
Delen van maanden worden bij de berekening te allen tijde in aanmerking genomen als volle maanden.

5.5. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

5.6. In geval van betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

5.7. Bovenop vergoedingen en intresten zal de klant eventuele gerechtelijke intresten en kosten of kosten verbonden aan een minnelijke invordering verschuldigd zijn. Bij gebreke aan betaling zal het dossier – zonder verdere ingebrekestelling – overgemaakt worden aan een advocaat.

6. Aansprakelijkheid.

6.1. In geen geval is EYE-C aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals maar niet beperkt tot commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.

6.2. EYE-C kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen.

6.3. De klant is als enige aansprakelijk voor het correcte gebruik van het product of de dienst rekening houdend met de specificaties en de instructies van EYE-C.

6.4. De klant is te allen tijde aansprakelijk voor de inhoud van zijn account, zijn website(s) en/of andere elektronische inhoud op de door hem gehuurde (server)ruimte.

6.5. De klant dient te allen tijde zelf te voorzien in een back-up van zijn gegevens, daar EYE-C in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor het verlies van gegevens.

7. Ongeoorloofd gebruik.

7.1. De klant mag op geen enkele wijze de producten, diensten of andere faciliteiten, met inbegrip van opslagruimtes, aanwenden tot het plegen van inbreuken, veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van EYE-C of derden, noch zullen de activiteiten van de klant hiertoe aanleiding geven.

7.2. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplink of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op serverruimte ter beschikking gesteld door EYE-C. 
Op eerste verzoek van EYE-C zal de klant EYE-C hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld lastens EYE-C die hiermee verband houdt.

7.3. Het gebruik van warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden.

7.4. Spamming is op de door EYE-C ter beschikking gestelde systemen streng verboden en leidt tot directe afsluiting, zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van EYE-C alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. Zo zal de klant bijvoorbeeld geen teksten, beelden, scripts en programma’s plaatsen op de servers van EYE-C welke pornografisch, discriminerend of aanstootgevend van aard zijn, noch enige andere handeling stellen welke een inbreuk uitmaakt op de openbare orde of goede zeden, een onrechtmatige daad uitmaken of een inbreuk uitmaken op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

7.5. Het is de klant niet toegestaan ruimte op zijn site/server aan derden te verhuren, te verkopen of ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van EYE-C.

8. Domeinnamen.

8.1. Op verzoek van de klant kan EYE-C de door de klant gewenste domeinnaam administratief ten behoeve van hem aanvragen.

8.2. EYE-C draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden noch voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden.

8.3. De klant zal EYE-C telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

9. Duur en opzegging.

9.1. De duur van de dienstverlening zal onderling overeengekomen worden tussen 
EYE-C en de klant en het voorwerp uitmaken van een specifieke overeenkomst of vermeld worden op de factuur. Behoudens schriftelijk opzegging door de klant dertig dagen voorafgaand aan het verstrijken van de overeenkomst, wordt de overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde contractduur.

9.2. EYE-C behoudt zich het recht voor om de huidige en toekomstige levering van diensten of producten op te schorten, te beëindigen of te weigeren ingeval er sprake is van schendingen van de Algemene Voorwaarden of andere onregelmatigheden. De klant zal in geen geval recht hebben op enige schadevergoeding.

10. Eigendomsvoorbehoud.

10.1. Het risico op beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de producten en resultaten van diensten, gaat over op de klant op het ogenblik van de levering of het online zetten van de website.
10.2. De eigendomsoverdracht van de producten en resultaten van diensten heeft slechts plaats na de volledige betaling van de factuur door de klant. Zolang de prijs niet in zijn geheel wordt voldaan, is de klant niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook. De klant kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

11. Intellectuele eigendomsrechten.

11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen EYE-C en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij EYE-C of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

11.2. De klant verkrijgt een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en de resultaten van diensten voor de overeengekomen doelstellingen.

11.4. De klant zal aanduidingen van EYE-C of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

12. Toepasselijk recht en rechtbanken.

12.1. Huidige Algemene Voorwaarden en de specifieke overeenkomsten worden beheerst door het Belgische Recht. Alle geschillen voortkomend uit deze Algemene Voorwaarden of uit een specifieke overeenkomst voortkomende, hoe ook geuit en in welke vorm dan ook, zullen worden onderworpen aan de Handelsrechtbank van Hasselt of het Vredegerecht van Genk.

12.2. Zo één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.